مرکزآموزش عالی ثامن الحجج (ع) مشهد

شماره تلفن های مرکز آموزش عالی ثامن الحجج(ع)

آدرس پستی : مشهد - انتهای بلوار دانشجو - نبش دانشجوی 33  کد پستی 9188374319

*****************************************************

تلفن های مستقیم 

1-  مدیریت 38924320

2- حسابداری - کارپردازی  38924321

3- حراست 38924323

4- آموزش 38924324

5- هوشمند سازی 38924325

 

*****************************************************

تلفن های داخلی (38924330-38924331)

10- ریاست 

11- دفتر ریاست 

16- دبیرخانه 

21- کارپردازی 

22- حسابداری 

29- مجموعه ورزشی

33- آموزش 

34- معاونت هماهنگی

35- امتحانات

36- امور دانشجویی

37- هوشمند سازی 

39- کتابخانه 

42- تکثیر 

44- حراست

 


نظرات کاربران